Рішення №3

 

 

УКРАЇНА

МАЙДАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

23224, с. Майдан вул. Радянська 1, код ЄДРПОУ 04329866 тел. 58-05-33

 

 

 

23.05.2014 р.                                                                           26 сесія 06 скликання

с. Майдан

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про ставки єдиного податку на 2015 рік»

Відповідно до ч.24 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»та податкового кодексу України від 02.12.2011року №2755 Майданська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити ставки єдиного податку для фізичних осіб – всіх видів підприємницької діяльності , які не суперечать чинному законодавству.

 

 Для першої групи платників єдиного податку 10 відсотків розміру мінімальної    заробітної плати.

 

Для другої групи платників єдиного податку 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

       

       2.  Дане рішення набирає чинності з 01.01.2015року.

 

  1. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку , планування бюджету , фінансів та цін, Мороз Л.П.                                                                                                                       

 

 

Сільський голова                                                В.Б.Гачківський

 

                                                                                                        

 

                                                                                                       Додаток

                                                                                                        до рішення сесії

       від 23.05.2014року

 

 

Положення про

Справляння єдиного податку

 

1. Платники податку

     1.1. Юридична особа  чи  фізична  особа - підприємець  може

самостійно обрати спрощену систему оподаткування,  якщо така особа

відповідає вимогам,  встановленим  цією  главою,  та  реєструється

платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

 

    1.2. Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену

систему оподаткування,  обліку та звітності,  поділяються на  такі

групи платників єдиного податку:

 

     1) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не

використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний

продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять

господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і

обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує

150 000 гривень;

 

     2) друга група - фізичні особи - підприємці,  які  здійснюють

господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових,

платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або

продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за

умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких

критеріїв:

 

     не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які

перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує

10 осіб;

 

     обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

   

 2. Доходом платника єдиного податку є:

 

    2.1.для   фізичної  особи  -  підприємця  -  дохід,  отриманий

протягом  податкового  (звітного)   періоду   в   грошовій   формі

(готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній

формі,  визначеній пунктом 292.3 цієї статті.  При цьому до доходу

не  включаються  отримані  такою  фізичною особою пасивні доходи у

вигляді  процентів,  дивідендів,  роялті,   страхові   виплати   і

відшкодування,  а  також доходи,  отримані від продажу рухомого та

нерухомого майна,  яке належить на праві власності фізичній  особі

та використовується в її господарській діяльності;

 

    2.2.для  юридичної  особи  - будь-який дохід,  включаючи дохід

представництв,  філій,  відділень такої юридичної особи, отриманий

протягом   податкового   (звітного)   періоду   в  грошовій  формі

(готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній

формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.

 

 

    3. Ставки єдиного податку

 

    3.1. Ставки  єдиного  податку  встановлюються  у  відсотках

(фіксовані ставки)   до   розміру  мінімальної  заробітної  плати,

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року  (далі

у  цій  главі  -  мінімальна  заробітна плата),  та у відсотках до

доходу (відсоткові ставки).

 

     3.2. Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються

сільськими,  селищними  та  міськими  радами  для  фізичних осіб -

підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,  залежно від

виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 

     1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1

до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

 

     2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2

до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

     3.3.У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і

другої  груп кількох видів господарської діяльності застосовується

максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких

видів господарської діяльності.

 

     3.4. У  разі здійснення платниками єдиного податку першої і

другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї

сільської,  селищної  або міської ради застосовується максимальний

розмір ставки  єдиного  податку,  встановлений  цією  статтею  для

відповідної групи таких платників єдиного податку.

 

     3.5. Ставки,  встановлені пунктами 293.3-293.5 цієї статті,

застосовуються з урахуванням таких особливостей:

 

     а) платники єдиного податку першої групи,  які у календарному

кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у

пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу,  з наступного  календарного

кварталу  за  заявою  переходять  на  застосування  ставки єдиного

податку,  визначеної для  платників  єдиного  податку  другої  або

третьої   групи,  або  відмовляються  від  застосування  спрощеної

системи оподаткування.

 

     Такі платники до  суми  перевищення  зобов'язані  застосувати

ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

 

     Заява подається  не  пізніше  20 числа місяця,  наступного за

календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

 

     б) платники єдиного податку другої групи,  які  перевищили  у

податковому (звітному) періоді обсяг доходу,  визначений для таких

платників у пункті 291.4 статті 291 цього  Кодексу,  в  наступному

податковому   (звітному)   кварталі   за   заявою   переходять  на

застосування ставки  єдиного  податку,  визначеної  для  платників

єдиного податку третьої групи,  або відмовляються від застосування

спрощеної системи оподаткування.

 

     Такі платники до  суми  перевищення  зобов'язані  застосувати

ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

 

     Заява подається  не  пізніше  20 числа місяця,  наступного за

календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

 

  4.   Податковий (звітний) період

 

    4.1. Податковим  (звітним)  періодом  для платників єдиного

податку першої групи є календарний рік.

 

     Податковим (звітним) періодом для платників  єдиного  податку

другої - четвертої груп є календарний квартал.

 

    4.2. Податковий  (звітний)  період  починається  з  першого

числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується

останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного)

періоду.

 

    4.3. Для суб'єктів господарювання,  які перейшли на  сплату

єдиного  податку  із сплати інших податків і зборів,  встановлених

цим Кодексом,  перший податковий (звітний)  період  починається  з

першого числа місяця,  що настає за наступним податковим (звітним)

кварталом,  у  якому  таким  особам  виписано  свідоцтво  платника

єдиного   податку,   і   закінчується  останнім  календарним  днем

останнього місяця такого періоду.

 

    4.4. Для зареєстрованих в  установленому  порядку  фізичних

осіб - підприємців,  які  до закінчення місяця,  в якому відбулася

державна реєстрація,  подали заяву щодо обрання спрощеної  системи

оподаткування  та ставки єдиного податку,  встановленої для першої

або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з

першого  числа  місяця,  наступного  за місяцем,  у якому виписано

свідоцтво платника єдиного податку.

 

 

    4.5. Для  суб'єктів  господарювання,  які   утворюються   в

результаті  реорганізації  (крім перетворення) будь-якого платника

податку,  що має непогашені податкові зобов'язання  чи  податковий

борг,  які  виникли  до  такої  реорганізації,  перший  податковий

(звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за

податковим  (звітним)  кварталом,  у якому погашено такі податкові

зобов'язання чи  податковий  борг  і  подано  заяву  щодо  обрання

спрощеної системи оподаткування.

 

    4.6. У  разі державної реєстрації припинення юридичних осіб

та  державної  реєстрації  припинення  підприємницької  діяльності

фізичної  особи - підприємця,  які є платниками  єдиного  податку,

останнім податковим (звітним) періодом вважається період,  у якому

подано  до  органу  державної податкової служби заяву щодо відмови

від  спрощеної  системи  оподаткування  у  зв'язку  з  припиненням

провадження господарської діяльності.

 

     4.7. У   разі  зміни  податкової  адреси  платника  єдиного

податку останнім податковим (звітним) періодом  за  такою  адресою

вважається  період,  у якому подано до органу державної податкової

служби заяву щодо зміни податкової адреси.

 

    5.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

 

    5.1. Платники   єдиного   податку   першої  і  другої  груп

сплачують єдиний податок шляхом здійснення  авансового  внеску  не

пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

 

     Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного

податку авансовим внеском  за  весь  податковий  (звітний)  період

(квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

 

     У разі якщо сільська рада приймає рішення

щодо зміни раніше  встановлених  ставок  єдиного  податку,  єдиний

податок  сплачується  за  такими  ставками  у  порядку  та строки,

визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу.

 

    5.2. Нарахування авансових внесків  для  платників  єдиного

податку  першої  і  другої  груп  здійснюється  органами державної

податкової  служби  на  підставі  заяви  такого  платника  єдиного

податку  щодо  розміру обраної ставки єдиного податку,  заяви щодо

періоду щорічної відпустки та/або заяви  щодо  терміну  тимчасової

втрати працездатності.

 

    5.3. Сплата  єдиного   податку   здійснюється   за   місцем

податкової адреси.

 

     5.5. Платники єдиного податку першої і другої груп,  які не

використовують  працю  найманих  осіб,  звільняються  від   сплати

єдиного  податку протягом одного календарного місяця на рік на час

відпустки,  а також за період хвороби, підтвердженої копією листка

(листків)   непрацездатності,   якщо   вона  триває  30  і  більше

календарних днів.

 

 

  6.   Ведення обліку і складення звітності платниками

                 єдиного податку

 

     6.1. Платники  єдиного  податку  ведуть  облік  у  порядку,

визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 цього пункту.

 

     6.2. Платники єдиного податку першої  і  другої  груп  та

платники  єдиного  податку  третьої  групи,  які  не  є платниками

податку на додану вартість,  ведуть книгу  обліку  доходів  шляхом

щоденного,  за  підсумками  робочого  дня,  відображення отриманих

доходів.

 

     Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються

Міністерством фінансів України.

 

     6.3. Платники  єдиного  податку  першої  групи  подають  до

органу державної податкової служби податкову  декларацію  платника

єдиного  податку  у  строк,  встановлений  для річного податкового

(звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу,

щомісячні  авансові  внески,  визначені  пунктом  295.1 статті 295

цього Кодексу.

 

     Така податкова декларація  подається,  якщо  платник  єдиного

податку  не  допустив  перевищення  протягом  року  обсягу доходу,

визначеного у  пункті  291.4  статті  291  цього  Кодексу,  та/або

самостійно  не  перейшов  на  сплату  єдиного податку за ставками,

встановленими для платників єдиного  податку  другої  або  третьої

групи.

 

     6.4. Платники   єдиного  податку  другої - четвертої   груп

подають до органу державної податкової служби податкову декларацію

платника  єдиного  податку у строки,  встановлені для квартального

податкового (звітного) періоду.

 

     6.5.Податкова декларація  подається  до  органу  державної

податкової служби за місцем податкової адреси.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                         В.Б.Гачківський

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж