аналіз регуляторного акту по місцевих податках

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Майданської сільської ради «Про встановлення місцевих податків на території Майданської сільської ради на 2017 рік»

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення Майданської сільської ради «Про встановлення місцевих податків на територіїМайданської сільської ради 

на 2017 рік»

   

 

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-УІ та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. №308.
Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про встановлення місцевих податків на території Майданської сільської ради на 2017 рік».

  1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.
    Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8,3 статті 8, статті 10, пп.12.3, 12.4, 12.5 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.
    Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.
    Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків на території Майданської сільської ради на 2017 рік».

Прийняття рішення з даного питання необхідно для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків , збільшення надходжень до сільського бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

2. Визначення цілей державного регулювання.
Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
– визначення вичерпного переліку податків, що мають справлятися на території сільської ради;
– встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків;
– встановлення розмірів ставок місцевих податків  в межах визначених Податковим кодексом України;
– збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків;
– здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків  при формуванні сільського бюджету.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілі.
Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.
У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків,  передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки  сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.
Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків на території Майданської сільської ради на 2017 рік» спричинить втрати дохідної частини бюджету.
4.Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.
Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільської ради наступні податки: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плату за землю, єдиний податок, акцизний податок. Затвердити порядок сплати встановлених місцевих податків та зборів та установити ці податки.
До цього регуляторного акту протягом місяця з дня оприлюднення будуть прийматися пропозиції щодо змісту від усіх зацікавлених осіб, після чого він буде винесений на затвердження  сільською радою.
Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та надходження зазначених платежів до бюджету  в прогнозованих обсягах.
Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

6.Очікувані результати від  прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на суб’єктів господарюванняфізичних осіб –підприємців, юридичних осіб , органи місцевого самоврядування, територіальну громаду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальної громади

Збільшення надходжень до сільського бюджету, своєчасна виплата заробітної плати в бюджетній сфері, здійснення робіт по благоустрою

Відсутні

Для  суб’єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб

·         можливість впливу на визначення розмірів ставок податків  під час обговорення, до їх затвердження сільською радою визначення чітких розмірів податків , та механізмів їх сплати

Сплата податків та зборів за ставками,

що будуть затверджені

сільською радою

Для органу місцевого самоврядування

Своєчасне та в повному обсязі наповнення  сільського бюджету,

Відсутні

 

7. Строк дії регуляторного акту.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Майданської сільської ради та діє протягом 2017 року. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків  відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.
 
8.Показники результативності регуляторного акту.

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
– динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків);
– обсяги надходжень відповідних місцевих податків.

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі Аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Майданської сільської ради «Про встановлення на території Майданської сільської ради плати за землю в частині земельного податку та затвердження Порядку її справляння на 2017 рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення

Майданської сільської ради «Про встановлення на території Майданської сільської ради плати за землю в частині земельного податку та затвердження Порядку її справляння на 2017 рік»

 

1.     Визначення проблеми

 

 

Законом України від  28.12.2014 №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» внесено зміни до  Податкового кодексу України в частині місцевих податків та зборів. Згідно статті 10 Податкового кодексу України з 1 січня 2015 року до складу місцевих податків належить податок на майно, який включає плату за землю (в частині земельного податку).

 

 

2.     Визначення цілей державного регулювання

 

Ціль регулювання:

·         дотримання вимог Податкового кодексу в частині встановлення місцевих податків;

·         надходження до місцевого бюджету плати за землю.

 

3.     Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

 

1.     Існуюча ситуація, тобто відмова від впровадження, запропонованого регулювання, приведе до порушення норм Податкового кодексу України.

2.     Прийняття запланованого регуляторного акту приведе до відповідності нормативно-правового документу нормам Податкового кодексу України.

 

4.     Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання  проблеми

 

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на врегулювання  питання плати за землю на території Майданської сільської ради  згідно з основними положеннями Податкового кодексу України  та зміцнення ресурсної бази місцевого бюджету.

 

5.     Очікувані результати прийняття регуляторного акту

 

1.Знаходимо сфери впливу регулювання:

 

 Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси органів місцевого самоврядування

–  приведення нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного податкового законодавства України;

–  надходження до  місцевого бюджету плати за землю;

– фінансування заходів на утримання соціальної сфери та комунального господарства

Інтереси платників податків

– прозорий механізм справляння плати за землю

Інтереси громадян

– проведення заходів щодо утримання соціальної сфери та комунального господарства

2.Регулювання поширюється на території  Майданської сільської ради.

 

6.     Оцінка ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акту

 

Найбільш впливовим зовнішнім фактором є зміна чинного законодавства.

 

 

7.     Пропонований термін дії регуляторного акту

 

Запропонований регуляторний акт впроваджується на 2017 рік.

 

8.     Визначення показників результативності регуляторного акту.

 

Перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акту і їх прогнозні значення зазначені в таблиці.

 

Показники   результативності  зазначеного  рішення  передбачається  визначити  за  наступними критеріями:

– кількість  платників  плати за землю  (  в частині  земельного податку);

– сума  надходжень  плати за землю ( в частині  земельного податку );

– рівень  поінформованості  суб’єктів  господарювання та населення  з  основних  положень  акта.

 

9.     Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту у випадку його прийняття

 

Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитися шляхом аналізу інформації щодо надходжень до місцевого  бюджету плати за землю.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до набрання чинності регуляторного акту.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше як через рік після набрання чинності актом.

Періодичне відстеження результативності даного регуляторного акту планується провести через три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

 

Зворотний зв’язок:

поштова адреса: 23224, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Майдан , вул. Руданського, 1 , тел. (0432) 58-05-33;

електронна адреси: maydanrada@gmail.com

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення Майданської сільської ради «Про встановлення на території Майданської сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Порядку його справляння на 2017 рік»

Аналіз

регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення

Майданської сільської ради «Про встановлення на території Майданської сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Порядку його справляння на 2017 рік»

1.     Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми

Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (від 28.12.2014 №71), згідно з яким, починаючи з 01.01.2015, змінено базу оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, граничний розмір ставок цього податку та розширено повноваження  сільських рад щодо встановлення пільг з його сплати.

Податковим кодексом України визначено, що ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються рішенням сільської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості в розмірі, що не перевищує 2% розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Проблема полягає в тому, що відбулися зміни в оподаткуванні, згідно з якими органам місцевого самоврядування рекомендовано прийняти рішення щодо встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»).

 

Таким чином, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між членами територіальної громади, органами місцевого самоврядування та фіскальними органами, урахування змін у податковому законодавстві сільська рада має ухвалити нове рішення про встановлення ставок податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для застосування їх на 2017 рік.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованих на території Якушинецької сільської ради.

2.     Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або чинних нормативних актів, тому, зазначена проблема потребує розв’язання шляхом ухвалення нового рішення сільської ради «Про встановлення на території Майданської сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Порядку його справляння на 2017 рік».

4.     Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта буде збільшення надходжень від сплати податку у зв’язку з включенням до об’єктів оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості. Отримані кошти будуть направлені на реалізацію заходів сільських програм.

Платники податку відповідно до податкового законодавства  будуть мати лише особисті фінансові витрати на сплату податку, а саме: юридичні особи – щокварталу звітного податкового періоду, фізичні – один раз на рік за попередній базовий податковий період.

5.     Визначення цілей державного регулювання

Метою цього регуляторного акта є установлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Якушинецької сільської ради з урахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».

6.     Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього регулювання господарських відносин

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

–  відмова від уведення в дію запропонованого акта;

·         унесення змін до діючого регуляторного акта.

Перша альтернатива.  Відмова від уведення в дію запропонованого акта. Відповідно до пункту 10.3. Податкового Кодексу України місцеві ради в межах повноважень, вирішують питання встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У разі відмови введення в дію запропонованого регуляторного акта, на території сільської ради не будуть установлені ставки податку на наступний рік, унеможливлюється обрахування та сплата податку. Наслідком є втрата додаткових надходжень до бюджету.

Тому, така альтернатива є неприйнятною.

Друга альтернатива. Унесення змін до діючого регуляторного акта.   Унесення змін до діючого регуляторного акта є недоцільним, тому потребує ухвалення нового регуляторного акта.

 

7.     Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш прийнятним з огляду на можливість виконання та ефективну реалізацію регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням сільської ради відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Лише в такий спосіб можна поєднати  інтереси територіальної громади, платників податку та органів місцевого самоврядування.

8.     Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Згідно з Податковим кодексом України до повноважень сільських рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

Зробити це можливо за рахунок ухвалення відповідного рішення сільської ради.

У зв’язку з означеним, вирішення проблеми врегулювання питань розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пропонується шляхом ухвалення відповідного рішення сільської ради. Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

 

При здійсненні регуляторної діяльності розробником розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані в установленому законом порядку суб’єктами господарювання. Інформування громадськості відносно регуляторного акта здійснюється через такі джерела інформації:

–  Регіональна газета «Подільська зоря»;

– офіційна веб-сторінка Майданської сільської ради.

9.     Обґрунтування можливості досягнення   визначених  цілей  у  разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Можливість  досягнення  мети  у  разі ухвалення зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою, оскільки новим регуляторним актом у межах повноважень органів місцевого самоврядування враховуються нові вимоги податкового законодавства щодо бази оподаткування, граничних розмірів ставок податку.

10.   Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади, органів місцевого самоврядування

Досягнення визначених цим регуляторним актом цілей вплине на витрати територіальної громади (платників податку), пов’язані зі сплатою податку із застосуванням установлених пільг. При цьому очікується збільшення надходжень від сплати податку у зв’язку з включенням до бази оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості, що надасть можливість збільшувати витрати на реалізацію заходів з виконання сільських програм.

11.   Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та /або вигоди не можуть бути кількісно визначені

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

До кількісних показників належать: чисельність платників податку та суми коштів від сплати податку.

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування міських програм за рахунок збільшення надходжень коштів до сільського бюджету від сплати податку.

12.   Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування, а платники мають повинні сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за ставками, установленими сільською радою, що відповідають Податковому кодексу України.

13.   Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

На дію цього акта можливий вплив зовнішніх чинників: прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

14.   Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта 2017 рік.

Регуляторний акт може бути переглянуто внаслідок унесення змін до чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності.

15.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відповідно до пунктів 266.7.2, 266.10.1 Податкового кодексу України, сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичними особами за 2017 рік буде відбуватися в другій половині 2018 року. Тому, на момент проведення базового та повторного відстежень результативності дії регуляторного акта,  будуть відстежуватися показники тільки за юридичними особами.

16.   Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через              6 місяців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження проводитиметься через рік.

Періодичні відстеження проводитимуться раз на кожні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії рішення.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися розробниками – виконкомом Майданської сільської ради шляхом аналізу статистичних даних чисельності платників податку та надходження коштів до сільського бюджету.

Аналіз регуляторного акта розроблений на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зворотний зв’язок:

поштова адреса: 23224, Вінницька обл.., Вінницький р-н, с. Майдан, вул.. Руданського, 1 , тел. (0432) 58-05-33;

електронна адреси: maydanrada@gmail.com

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж