Підсумки голосування

     Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Майданської сільської ради «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури сіл Майдан та Слободи - Дашковецької»

Проект рішення Майданської сільської ради Вінницького району Вінницької області «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури сіл Майдан та Слободи - Дашковецької розроблений відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та з урахуванням принципів державної регуляторної політики.

Аналіз регуляторного впливу складений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.

Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів вимагає комплексного рішення багатьох проблем пов’язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою населених пунктів фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території сільської ради дасть можливість компенсувати витрати бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території.

Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури сіл Майдан та Слободи - Дашковецької розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності».

2. Мета регулювання.

Метою даного регулювання є:

-          реалізація місцевої політики в сфері планування і забудови територій;

-          забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Майданської сільської ради;

-          комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території сільської ради.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

-          пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

-          здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

-          введення в дію запропонованого акту.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат місцевого бюджету та подальшого занепаду інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених Майданської сільської ради, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Майданської сільської ради відповідно до чинного законодавства належить  сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності рішень сільської ради для виконання на території Майданської сільської ради, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів.

-          застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановлені граничного розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Майданської сільської ради;

-          чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у договорі про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури Майданської сільської ради.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.

Залучення забудовників до пайової участі у розвитку інфраструктури Майданської сільської ради дозволить створити нові та реконструювати діючі об’єкти інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

- збільшення надходжень на розвиток інфраструктури;

 - вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури населених пунктів.

Відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності

- право реалізувати свій проект будівництва на території населених пунктів

Сплата пайового внеску

Жителі села

- право реалізувати свій проект будівництва на території населених пунктів;

 - покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення благодійних умов для розвитку населених пунктів.

Сплата пайового внеску

7. Термін дії регуляторного акту.

Рішення Майданської сільської ради «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури сіл Майдан та Слободи - Дашковецької» є загальнообов’язковим до застосування на території сільської ради та термін його дії необмежений.

Потреби визначити строк дії даного акту не існує через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

8. Визначення показників результативності рішення.

Прогнозними значеннями показників результативності  регуляторного акту будуть:

-          розмір додаткових надходжень для використання на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

-          результати направлення пайових внесків на розвиток інфраструктури населених пунктів.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.

Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної звітності.

Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, виконавчим комітетом сільської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

 

 

Сільський голова                                                                   Л.М. Грабова

 

   

Порядок

залучення, розрахунку розміру і  використання коштів пайової участі

у розвитку  інфраструктури  с.Майдан   Вінницького району Вінницької області.

1.     Загальні положення

1.1.    Порядок залучення коштів пайової участі замовників у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Майдан Вінницького району Вінницької області   (далі - Порядок) регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані з залученням коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села при новому будівництві, розширенні, реконструкції, капітальному ремонті об'єктів містобудування на території сіл.

1.2.    Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі (внески) у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури села Майдан розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174.

   Створення і розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури (далі – розвитку інфраструктури)  с. Майдан  Вінницького району Вінницької області  належить до відання  Майданської сільської ради.

   Залучення пайових внесків до спеціального цільового фонду сільського бюджету здійснює Майданська сільська  рада в особі сільського голови.

   1.3. Замовник – фізична або юридична особа, яка маєнамір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

    У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:

-       будівництво­­­­– спорудження нового об’єкта будівництва, а також реконструкція(у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудова, реставрація і капітальний ремонт об’єктів будівництва;

-       об’єкт будівництва– будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

   1.4. Залучення до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури є обов’язковим для всіх замовників (фізичних осіб – підприємців, фізичних та юридичних осіб), які мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, розширення, капітальний ремонт, прокладку інженерних та транспортних мереж комерційного використання об'єкта містобудування (далі – об’єкт будівництва) на території міста Ічні, незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об’єкта будівництва, крім випадків, передбачених п.1.7 цього Порядку.

    Пайовий внесок сплачується замовником на підставі відповідного договору, укладеного між ним та  Майданською сільською радою.

1.5.     При сплаті коштів за набуття права оренди земельної ділянки шляхом аукціону (конкурсу) замовник не звільняється від пайової участі.

1.6.     Сільській  раді забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів, крім пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населеного пункту..

1.7.     До пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

-       об'єктів будь – якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-       будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

-       будинків житлового фонду соціального призначення  та доступного житла;

-       індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

-       об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

-       об'єктів будівництва за умови  спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

-       об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані  внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

-       об'єктів релігійно – культового призначення.

-        

2. Розмір пайового внеску

    2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури с. Майдан Вінницького району Вінницької області  визначається у договорі, укладеному між замовником та  Майданською  сільською радою  (відповідно до встановленого сільською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

    2.2. Кошторисна документація розробляється на підставі вимог ДБН Д.1.1-1- 2000 «Правила визначення вартості будівництва». Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених виконавчим комітетом міської ради нормативів для одиниці створеної потужності на підставі прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження об’єктів житлового будівництва за регіонами України, затверджених Міністерством регіонального розвитку та будівництва України або на підставі експертної оцінки, проведеної у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна» (при цьому вартість експертизи

 здійснюється за рахунок Замовника).

    2.3. Розмір пайової участі(внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту  з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, становить:

 

- 10  відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для нежитлових будівель та споруд;

 

- 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для реконструкції, розширення, добудови нежитлових будівель та споруд;

 

- 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для реставрації і капітального ремонту нежитлових будівель та споруд;

 

-  4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для житлових будинків загальною площею 300 м2 і більше кв. метрів;

 

- 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту житлових будинків загальною площею 300 м2 і більше кв. метрів;

 

-       1  відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для об’єктів самочинного будівництва (за винятком об’єктів, які за рішенням суду підлягають знесенню).

 

    2.4.  Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інфраструктури населеного  пункту  визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації виконкомом звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко – економічними показниками.

    2.5. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової  участі у розвитку інфраструктури населеного  пункту  зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та /або об'єкти передаються у комунальну власність.

     У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту  сільська  рада може прийняти рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту  за рахунок пайових внесків у розвиток інфраструктури інших замовників, що мають намір підключитися до таких інженерних мереж або об'єктів та пайової участі у розвиток  інфраструктури сплаченої замовниками зазначеними в п. 1.7. цього Порядку, які мають намір підключитися до таких інженерних мереж та об'єктів,  на добровільних засадах в розмірі частки вартості будівництва інженерних мереж та об'єктів, яка розраховується  Майданською сільською радою, при прийняті рішення про таке відшкодування.

    2.5. При будівництві інженерних мереж та об'єктів інженерної інфраструктури кошторисна вартість яких перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, функції замовника виконує Майданська сільська рада. Порядок відшкодування замовнику різниці  між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного  пункту визначається в договорі, укладеному між ним та  Майданською сільською радою при такому будівництві.

 

3. Порядок залучення коштів Замовників

     3.1.  Виконавчий  комітет   Майданської сільської ради  у  рішенні  про  надання  дозволу Замовнику (крім забудовників об’єктів містобудування, зазначених у п.1.7 цього Порядку), передбачає у текстовій частині рішення виконкому про зобов’язання Замовника укладати договір про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населеного пункту  (далі – Договір про пайову участь  (додаток 2)).

    3.2. Замовник після погодження паспорту зовнішнього оздоблення фасадів та генерального плану проекту з відділом  містобудування та архітектури  Вінницької  РДА та виготовленою проектно - кошторисною документацією звертається до виконкому сільської  ради із заявою про укладення Договору про пайову участь та термін сплати даного внеску у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

    3.3.  В Договорі про внесок замовника обов’язково зазначається термін внесення коштів.

    3.4. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту  укладається  не  пізніше  ніж через п'ятнадцять  робочих  днів з дня  реєстрації  звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

    3.5. Типовий договір про залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту  затверджується рішенням сільської  ради. Істотними   умовами договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту є:

-  розмір пайового внеску;

-  терміни (графік) оплати пайового внеску;

-  відповідальність сторін.

    Невід’ємним додатком до договору є розрахунок величини пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

     3.7. Забороняється вимагати від Замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі (внеску) замовника, встановленого даним Порядком.

 

4. Порядок сплати коштів пайової участі

    4.1.Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту  – сплачуються в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний термін сплати коштів пайової участі не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об'єкта  в експлуатацію.

     Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту  зараховується до сільського бюджету на безоплатній, безповоротній основі.

   4.2. У разі невиконання замовником умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту  щодо перерахування в повному обсязі коштів, питання вирішується відповідно до існуючого законодавства.

 

5. Використання пайових внесків

   5.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об'єктів  містобудування,  можуть  використовуватися виключно на створення і  розвиток  інженерно-транспортної  та  соціальної інфраструктури населеного пункту  та відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури.

   5.2.  Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту , приймає  Майданська  сільська  рада.

                                                           

6. Заключні положення

    6.1. У разі несплати або несвоєчасної сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста, передбаченої договором про пайову участь, замовник несе відповідальність згідно з умовами договору про пайову участь та відповідно до діючого законодавства.

    6.2. Розмір несплаченої частки пайової участі замовника коригується відповідно до умов договору на величину штрафів, пені тощо та індекс інфляції від дати його розрахунку.

    6.3. Контроль за своєчасним укладанням договорів про пайову участь та виконанням умов діючих договорів здійснюється уповноваженим органом шляхом перевірки фактичного стану будівництва об’єктів та наявності у замовника повного пакету документів згідно з діючим законодавством.

    6.4. Цей Порядок набирає чинності з дня опублікування рішення про його затвердження, дія його положень поширюється на всі об’єкти на території міста, будівництво яких розпочато, але які до дня набрання чинності Порядку не введено в експлуатацію у порядку, встановленому діючим законодавством. 

    6.5.  Спори, пов'язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури населеного  пункту, вирішуються у судовому порядку.

 

 

        Секретар  сільської ради:                                          Л.В.КОСИЧУК  

 

 

            

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» публікуємо відомості, зазначені у поданій декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 5/">2015-rik/">2015 рік керівників Майданської сільської ради, а саме:

 Сільського голови -  Грабової Людмили Миколаївни –

Загальна сума сукупного  доходу за 2015 р.становить  48344,96  грн.

Земельні ділянки – 2000 м.кв.с. Слобода-Дашковецька, вул.. 8го Березня;

10000 м.кв. Майданська сільська рада, за межами населеного пункту.

Автомобіль  OPELVectraВ 1999 року випуску,об’єм 1.8.

Секретаря  сільської ради Косичук Людмила Вячеславівна  -

Загальний дохід за 2015 р.становить    42634,97 грн.

 

Земельна ділянка - 900 м.кв. с. Майдан, територія  Майданської сільської ради, 1500 м. кв. с. Слобода-Дашковецька.

 

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж